pecet orez
slide top
Rekapitulace ubytovna č.p. 49 a 50.

Většina občanů si jistě oddychla, že bývalá ubytovna č.p. 49 a 50 již zmizela. Pojďme ve zkratce zrekapitulovat, jak to vše probíhalo, kolik nás to stálo a jak to také mohlo dopadnout jinak.

Ubytovna byla za svého provozu vzhledem ke struktuře ubytovaných obyvatel významným ohrožením pro naši obec a myslíme, že mnoho obyvatel v době fungování ubytovny nemělo klidný spánek. V roce 2014 byla ubytovna součástí konkurzu na majetek jejího bývalého vlastníka a schylovalo se k dražbě. Uvědomovali jsme si, že to je jedinečná příležitost pro naši obec tuto ubytovnu koupit a vyřešit tím navždy tento problém. Bohužel jsme ale neměli žádný vliv na rozhodování v naší obci. Nadějí pro naši obec bylo, že se na podzim 2014 konaly obecní volby a byla tedy určitá šance se pokusit změnit názor obecního úřadu, který do té doby tvrdil, že se budovy koupit nedají. Obecní úřad ve složení J.Hyhlík, J.Holub, I.Pokorná vydal ve Ždánickém zpravodaji v říjnu 2014 těsně před volbami článek, kde se mimo jiné psalo: „…Někteří kandidáti také navrhují odkoupit 2 problémové domy v naší obci, ovšem cena, za kterou mají být prodány se pohybuje okolo 20 milionů a při výši rozpočtu naší obce, je toto nereálné, jelikož bychom ani případný úvěr nepokryli zástavou obecního majetku a v obci by se zastavil veškerý život, nebylo by možné hradit ani běžný provoz, obec by se zadlužila na 15-20 let. Další obrovské finance by stála oprava, případně demolice objektu…“
My jsme byli přesvědčeni, že se nemovitosti určitě koupit dají a vše se dá vyřešit (nesnášíme výrazy typu „to nejde“ a k tomu vykonstruované argumenty). Významný zlom v této záležitosti přinesly volby, kde jsme díky důvěře občanů získali nejvíce mandátů ze všech volebních stran a byl zde tedy prostor k vyjednávání.
Nejtěsnější většinou byla zastupitelstvem odsouhlasena změna složení obecního úřadu, a to sice výměna na místě místostarosty, kde M.Korunka nahradil J.Holuba. Mohli jsme se tedy dát do práce, protože do dražby nemovitostí zbývalo velmi málo času. Kromě J.Holuba se nám podařilo přesvědčit všechny zastupitele, že jako obec jsme schopni nemovitosti koupit a rozhodovat potom o jejich další budoucnosti. Zde je velmi důležité zdůraznit, že většina zastupitelů se dokázala velmi rychle odprostit od proběhlého předvolebního boje a na základě nových informací si vytvořit nový názor a pracovat ve prospěch zájmu většiny občanů. Za toto patří těmto zastupitelům naše uznání a poděkování. Zároveň to byl důležitý stavební základ pro naši další spolupráci.

Nemovitosti byly zakoupeny v elektronické dražbě konané dne 24.11.2014 od 15:00. Na termín dražby bylo svoláno veřejné zasedání zastupitelstva. Zastupitelé tedy hlasovali o koupi a ceně přímo v rámci dražby a přítomni byli i občané. Této dražby se až na J.Holuba zúčastnili a uvolnili se z práce všichni zastupitelé. Všichni přítomní zastupitelé odsouhlasili nákup nemovitostí za cenu 3 650 tis. Kč. V souvislosti s nákupem nemovitostí obec dále musela uhradit část nákladů na dražbu ve výši 150 tis. Kč a daň z nabytí nemovitosti 146 tis. Kč.
Zároveň byl na nákup nemovitostí čerpán investiční úvěr, kde se nám podařilo vyjednat úžasnou úrokovou sazbu ve výši 0,77% p.a. Náklady na financování včetně bankovních poplatků tedy dosáhly výše kolem 100 tis. Kč
Po nákupu obec řešila, co s těmito nemovitostmi. Nemovitosti byly v havarijním stavu a s narušenou statikou. Investice do rekonstrukce těchto nemovitostí k jakémukoliv účelu by musela být řádově 10 mil. Kč. Zároveň bylo na obecní úřad doručeno přání více než 80 občanů, aby byly nemovitosti zbourány. Dne 24.6.2015 zastupitelstvo rozhodlo, že budovy budou zbourány a ve výběrovém řízení byla vybrána nejnižší nabídka za cenu 1 355 tis. Kč od firmy Agrostavby-recycling s.r.o.
Kritériem výběru firmy byla nejnižší nabídnutá cena, což je kriterium u všech veřejných zakázek v naší obci, které byly v posledních 4 letech realizovány. Každé jiné kritérium by se velice těžko obhajovalo. Firma Agrostavby-recycling s.r.o. byla založena v roce 1999. V březnu 2015 dle informací z veřejně přístupného obchodního rejstříku firma změnila majitele, kdy se majitelem stal pan Robert Mazuch po paní Barboře Čuříkové. Firma doložila referenční zakázky. Nic tedy nenasvědčovalo tomu, že by s realizací demolice mohly být problémy. Vítězná firma demoliční práce zahájila, potom se ale dostala do problémů a demolici nedokončila. Této firmě bylo zaplaceno celkem 700 tis. Kč, což odpovídalo rozsahu provedených prací a obec od smlouvy odstoupila. Dne 20.4.2016 bylo vypsáno nové výběrové řízení. Do tohoto výběrového řízení se přihlásily 3 firmy. Dvě firmy ale nakonec od nabídky odstoupily a zůstal tedy jediný zájemce firma MIROS MAJETKOVÁ a.s. s cenou 1 936 tis. Kč. Těsná většina zastupitelů na svém zasedání dne 15.6.2016 rozhodla, že za této situace bude výběrové řízení zrušeno a vypsáno bude nové. Do nového výběrového řízení se přihlásilo celkem 7 firem. Vítězná firma STAVO KAMENÍK s.r.o. z Pohřebačky nabídla cenu 1 038 tis. Kč. Za tuto cenu byla demolice přesně v souladu s projektem řádně a v termínu dokončena. Celkové výdaje naší obce související s pořízením nemovitostí, financováním a následnou demolicí budov tedy dosáhly výše 5,8 mil. Kč.
Pozemky byly následně rozparcelovány a prodány zájemcům o stavbu rodinných domů. Všichni kupující kupní cenu uhradili a obec získala z prodeje těchto pozemků částku ve výši cca 3,9 mil. Kč

Celková finanční bilance tohoto projektu tedy vyšla obec na 1,9mil. Kč. Každý občan nechť si vytvoří svůj vlastní názor, jestli tato částka stála za obnovený klid a bezpečnost v naší obci.

Mohlo to být ale i jinak. Změna složení obecního úřadu a tedy naděje řešit tento problém, prošla pouze rozdílem jediného hlasu. Pokud by ke změně na obecním úřadu nedošlo, těžko si lze představit, že by obecní úřad v původním složení během cca 1 měsíce změnil kompletně svůj názor na nákup nemovitostí a dokázal se zorientovat v problematice internetových dražeb. Pravděpodobně by tedy nemovitosti získal jiný zájemce a my bychom zde mohli přivítat mnohočetné skupiny nových obyvatel…

Závěrem chceme ještě jednou zdůraznit, že úspěšná realizace celého projektu je zásluha většiny zastupitelů, kteří koupi podpořili. Sami bychom to nedokázali. Znovu tedy děkujeme ostatním aktivním zastupitelům a obecnímu úřadu, že se dokázali velice rychle zorientovat v nové situaci a podíleli se na našem společném úkolu.

Výsledky jednotlivých hlasování lze dohledat na obecních webových stránkách.

Přihlášení

Staré Ždánice - mapa / kontakt


mapa cz